Річний звіт про діяльність закладу

 В минулому 2016/2017 н.р. педагогічний колектив дошкільного закладу № 77 активно впроваджував базовий компонент дошкільної освіти, комплексну освітню програму для дітей від двох до семи років «Дитина» та програму «Впевнений старт», програму соціально-фінансової освіти дітей 3-6 років «Афлатот», програму з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки»(авт. – Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П.); програму художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) «Радість творчості»;програму з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик» (авт. - Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.). Навчальний процес здійснюється українською мовою.

У період з 31 березня по 14 квітня 2017 року КЗ «ДНЗ № 77» успішно пройшов державну атестаційну експертизу.

Відповідно до Програми розвитку КЗ «ДНЗ № 77 ВМР» на 2016- 2020 роки. В закладі працює 14 груп, з них 3- для дітей раннього віку, та 11 для дітей дошкільного віку, всього за списком на кінець навчального року нараховується 502дитини.  

Кількість дітей в КЗ « ДНЗ № 77ВМР» протягом 2013-2017 р.р.

Безымянный2

Заклад забезпечено кваліфікованими кадрами, створено умови для особистісного зростання працівників. В дитячому садку працюють 32 педагогічних працівники, в тому числі: 17 (55%) мають вищу освіту, 15 (45 %) – базову вищу. За результатами атестації кваліфікація педагогів така:

2 - спеціалісти вищої категорії,

1 - спеціаліст першої категорії,

3 - спеціалісти другої категорії

12 - спеціалісти,

9 - 9 тарифний розряд,

5 - 8 тарифний розряд,

1- педагогічне звання «вихователь - методист», 1 – педагогічне звання «старший вихователь».

Діаграма кваліфікації педагогів КЗ «ДНЗ № 77ВМР»

Безымянный3

Педагоги підвищують свій професійний рівень у навчальних закладах : вихователі Шаталюк І.В. , Федоришена Н.П., Шабельникова Ю.М., Мельник Г.В. , Мельник В.А., продовжують навчання у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації, а вихователь Хаустова А.В. - у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі.

Рік, що минув, був насичений пошуком шляхів подальшого удосконалення рів­ня роботи з дошкільниками. Для ефективної реалізації завдань Програ­ми розвитку ДНЗ та річного плану, робота колективу була побудована у гармоній­ному поєднанні виховних, навчальних та оздоровчих аспектів та спрямована на:

-         Підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення умов фахового та особистісного зростання педагогів через збагачення навчально – виховних форм роботи новими освітніми технологіями.

-         Сприяння вихованню громадянських почуттів у дітей ран­нього та дошкільного віку із спрямуванням освітньої діяльності на формування навичок спілкування і ефективної взаємодії з суспільством та природою.

-         Формування художньо – естетичних цінностей у процесі створення єдиного освітнього простору ДНЗ і родини, об’єднаних метою залучення дітей до музичного мистецтва.

-         Удосконалення економічної (економічно – фінансової) освіти дітей дошкільного віку засобами гри талогіко – математичного розвитку .

         Методична робота була спрямована на вирішення загальноміської методичної проблеми (2012-2017 рр.): «Формування педагога-новатора, професіонала високого рівня, з метою методологічної переорієнтації навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості дитини для досягнення якісно нового освітнього рівня». В рамках проекту “Успішний педагог” досить плідною була робота у «Школі молодого педагога», проведено майстер класи, у яких активну участь брали молоді вихователі. Тематика майстер класів була дуже широкою і охопила всі основні розділи програми «Дитина». Молоді педагоги мають потребу у продовженні роботи цієї школи на наступний навчальний рік.

Під час семінару - практикуму «Методично-педагогічний інструментарій виховання громадянських, патріотичних почуттів дітей раннього та дошкільного віку в реалізації завдань освітньої лінії «Дитина у світі природи» педагоги розширили знання про зміст та сучасні технології роботи за освітньою лінією «Дитина у світі природи», що сприяло підвищенню їх професійної майстерності. Потребує подальшого продовження робота над освітньою лінією «Дитина у світі природи», у зв’язку з тим, що необхідно відновити клумби, газони, озеленення, яке було пошкоджено під час проведення ремонтних робіт по реконструкції закладу. У спрямуванні освітньої діяльності на формування навичок взаємодії з природою слід поєднувати як теоретичні так і практичні методи.

Педагогічні читання на тему: «О.А. Захаренко. Педагог- новатор із Сахнівки» забезпечили розширення знань педагогів про педагогічну спадщину О.А. Захаренка, надали інструменти вироблення власної системи взаємодії з дітьми.

Проблемний семінар «Економічна освіта дошкільників – шлях до формування соціально-відповідальної особистості» сприяв актуалізації й розширенню знань педагогів щодо змісту, структури та необхідності економічного виховання дошкільників; ознайомленню з програмою «Афлатот» та впровадження її в роботу з вихованцями. Як наслідок, ця програма впроваджується в групах №№ 4,6,13.

            З використанням Gmail- групи педагогів проведено два онлайн-семінари. Перший- «Освітня програма для дітей віком від 2до 7 років «Дитина»- програма комплексного характеру та оптимального рівня складності», в ході якого педагоги розширили свої знання про оновлену редакцію програми та удосконалили вміння реалізовувати принципи поступовості, комплексного характеру завдань в процесі роботи з дітьми, навчилися інтегровано планувати різні види діяльності.

            Другий - «Використання інновацій в дошкільній освіті - необхідна умова успішності педагога та вихованця» був обумовлений вимогами сучасності щодо оптимізації роботи педагога та підвищення зацікавленості вихованців. Широке ознайомлення з інноваціями сприяло тому, що всі педагоги впроваджували інноваційні педагогічні технології, методики, програми.

Протягом 2016/2017 навчального року працювало 4 старших групи, в них виховувалось 142 – дитини, 117, з яких, підуть до школи у вересні 2017 року.

Завдяки впровадженню програми «Впевнений старт» діти старших груп успішно опанували знання та навички , які необхідні будуть їм під час навчання в школі. У 95% випускників сформована компетентність ціннісного ставлення до власного здоров’я, а у 5% зазначено часткове розуміння сформованості здорової особистості, 78% дітей старшого дошкільного віку дотримуються правил безпечної поведінки, 99% дошкільнят зорієнтовані на спілкуванні та взаємодії з дітьми та чуйно ставляться до інших людей залежно від віку та статі. В результаті спостереження було з’ясовано, що рівень розвитку пізнавальної сфери дошкільників на достатньому рівні: 32,5% дітей мають високий рівень компетентності, в основному завдяки впровадженню вихователем Дащенко О.М. методики Н.Баглаєвої «Логіко- математичний розвиток дошкільників». 94% дошкільників засвоїли фонематичний склад мовлення - це є свідченням повної готовності до навчання грамоти (читання і письма) у школі.

 

Результати моніторингу стану готовності випускників 2017 року КЗ «ДНЗ № 77 ВМР» до навчання в школі

№ КЗ

«ДНЗ ВМР»

К-сть дітей старшого дошкільного віку

Високий рівень (%)

Достатній рівень (%)

Середній рівень(%)

77

117

37%

48%

15%

 

Використання вихователями Нікітюк Т.В., Шевчук Л.Л. методики Емілії Шийко «Розвиток пізнавальної сфери дитини на 3 – му році життя» , а вихователями групи № 2 Колесниковою Н.Є. та Липовою А.О. «Методики раннього розвитку» Глена Домана сприяло тому, що діти набагато краще засвоїли сенсорні еталони, збагатили чуттєвий досвід пізнання довкілля. Внаслідок чого покращився рівень сенсорного розвитку, за результатами моніторингу: 64 % дітей мають високий рівень та 27 % - достатній.

Вихователь молодшої групи Кравець Л.С. досягла значних успіхів у мовленнєвому та інтелектуальному розвитку дітей використовуючи систему роботи Н. Гавриш «Розвиток художньо- мовної компетентності дітей дошкільного віку».Використовуючи запропоновану технологію, малята навчились складати описові розповіді, збагатили активний словник, удосконалили граматичні вміння. В результаті за освітньою лінією «Мовлення дитини» 18% вихованців мають успіхи вище рівня програми, 82% – на рівні вимог програми.

Гарних результатів досягли вихованці Бондар Н.В. з допомогою впровадження системи роботи «Патріотичне виховання дошкільників» здосвіду ДНЗ № 23 м. Вінниці.Спираючись на повсякденний досвід дітей, розширюючи їх знання про рідне місто, сім’ю, Україну, педагог сформувала науковість, системність мислення, почуття патріотизму.

Вивчення віршів з допомогою схем та малюнків за методикою Н. Лисенкової забезпечило вихованцям Москальчук Л.В. та Подорожняк Т.В. легке запам’ятовування,розвиток активного словника.

Впровадження програми «Веселкова музикотерапія» музкерівником Бочковською А.В. та системи музичного виховання Карла Орфа музкерівником Зарощук О.О. сприяло активізації творчих здібностей дітей. Так до музичної вистави «Країна щастя», за мотивами сучасного мультфільму «Тролі», було залучено більше сорока вихованців одночасно. На фестивалі дитячої творчості «Чарівна квітка» ансамбль «Посмішка» виконав українську народну пісню «Кирпата» та здобув перемогу.

Результати реалізації завдань освітньої лінії «Дитина у світі культури», зокрема, розділу програми «Дитина» «Музичний калейдоскоп» свідчать про необхідність розширення роботи у напрямку освітньої лінії «Дитина у світі культури» а саме: ознайомлення дітей з живописом та залучення їх до театралізованої діяльності. В групах слід збагатити середовище різними видами театрів. Педагоги потребують методичної допомоги у питаннях організації театралізованої діяльності.

Було здійснено анкетування батьків щодо визначення їх зацікавленості впровадження інновацій у освітній процес. 79,6 % батьків готові брати участь у впроваджені інновацій у освітній процес, що вказує на неабияку їх зацікавленість.

Розмаїття обраних педагогами методів дає позитивний результат у роботі з дітьми. Педагогічний колектив закладу значно помолодшав, є потреба у вивченні нових програм рекомендованих Міністерством освіти і науки України а також методик, технологій. Більше уваги слід приділити пропаганді позитивного впливу інноваційних педагогічних технологій на освітній процес серед батьків.

В дошкільному закладі створені сприятливі умови для формування громадянськості та патріотизму завдяки організації спеціального освітнього простору, який задовольняє прагнення дітей пізнавати, грати, досліджувати довкілля, активно проявляти себе, спілкуватися, взаємодіяти з однолітками. В дошкільному закладі різноманітний музейно-педагогічний простір, який позитивно впливає на свідомість вихованців. Активно працює музей «Багата родина – щаслива Україна». Організовано міні музею у групах: «Бджілки» група раннього віку №1, «Ляльки - мотанки» група раннього віку № 3, міні музей «Хліба» в середній групі № 6, «Український віночок» № 7, «Український посуд» № 9, «Військової доблесті і слави » №10, «Прапорів» № 11, «Український посуд»12, №9, «Народної іграшки» № 14, «Рослинки - здоровинки»№8, «Грошей» №13).

Створене середовище сприяє гармонійним відносинам між дитиною і навколишнім, сучасне, достатньо наповнене, в міру стабільне, в той же час мінливе і змінне, доступне дітям і активне, воно забезпечує успішне становлення особистості. Старші дошкільники мають глибокі знання про рідне місто, його історичні місця, розповідають про видатних вінничан: М.І.Пирогова, М.Коцюбинського - таким чином формується активна громадянська позиція. Це результат наполегливої праці педагогів, вміле поєднання як традиційних так і новітніх педагогічних технологій серед яких РТУ-ТРВЗ, Ейдетика, методика І. Мурашковської «Складання розповіді за картиною», впровадження програми соціально- фінансової освіти дітей від 3 до 6 років «Афлатот», ігрові методи та прийоми.

            В групах проводиться робота у співпраці з громадськістю та батьками. Діти вітають воїнів Національної гвардії України, частини 3008 з Новорічними святами, з Днем Національної гвардії, з Днем Захисника України, іншими державними та народними святами, разом з батьками неодноразово відправляли подарунки для воїнів, які перебувають в зоні АТО.

Багатий досвід та напрацювання з питань громадянського виховання дошкільників наші педагоги представляли на методоб'єднанні вихователів старших груп ДНЗ міста, яке відбулося 11.05.2017.

            Гру - подорож «Україна- єдина» - вихователь старшої групи № 14 Бондар Н.В. , та гру- стратегію «Місто усміхнених людей» - вихователь старшої групи №7 Хаустова А.В.

Колеги високо оцінили результати праці наших педагогів та знання і вміння дітей.

В усіх групах дошкільного закладу створені належні умови для реалізації завдань художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

Робота в дошкільному закладі з цього напрямку направлена на:

- оснащення освітнього процесу;

- вирішення завдань музичного розвитку у співах, танцях, іграх, слуханні музичних творів, грі на музичних інструментах;

- збагачення емоційного досвіду дітей;

- роботу з батьками щодо залучення вихованців до музикування та музичної творчості загалом,ознайомлення із кращим сімейним досвідом;

- використання інноваційних педагогічних технологій.

Всі використовувані педагогами матеріали систематизовані,оформлені каталогами.

В наявності естетично оформлена музична зала, в наявності комплекти декору, які дозволяють прикрасити залу за будь- якою тематикою.

В хорошому стані музичний інструмент – фортепіано,є музичний центр. В наявності велика кількість саморобних шумових інструментів, виготовлених батьками, вихователями, музичними керівниками. Такі інструменти широко використовуються дітьми під час музикування за системою Карла Орфа.

Художню та змістовну цінність мають осередки музичної творчості в групах, вони привертають увагу дітей яскравими фарбами, казковими сюжетами, різноманітною тематикою.

Музичні керівники Зарощук О.О.та Бочковська А.В. практикують заняття, поєднані однією темою, цікавою для дітей. Різноманітні прийоми та методи активізації виховують у дітей інтерес до класичних, народних та сучасних музичних творів, викликають позитивні емоції, задовольняють потреби, допомагають забезпечити результативність педагогічного процесу. Дошкільнята вміють аналізувати музичні твори, визначають їх характер, темп, структуру, динамічні відтінки тощо.

В роботі музкерівники широко використовують театри: настільний, тіньовий, ляльковий; виготовлені костюми для інсценізації. Все це забезпечує умови для емоційного сприйняття дітьми музичних творів, для активізації пізнавальної діяльності дітей, для виховання у них інтересу до музики, хореографічної діяльності.

Музкерівник Бочковська А.В. впроваджуючи програму «Веселкова музикотерапія: оздоровчо- освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. Малашевська І. А., Демидова С.К.) дає дітям відчути благотворний вплив музики на здоров’я та самопочуття .

Показники компетентності дитини з освітньої лінії «Дитина у світі культури» на належному рівні, про що свідчать результати обстежень (високий рівень у 33,7 %, достатній – 56,3 %, низький – 0%).

З метою популяризації кращого досвіду сімейного виховання в дошкільному навчальному закладі № 77 у період з 25.01 по 17.02.2017р. було проведено перший етап конкурсу «У колі дружньої родини».

У конкурсі взяли участь 12 сімей з усіх груп дошкільного закладу :

Представлено 2 фотоальбоми: родини Вечерук Діани з групи № 9 та Бесарабець Валерії з групи №6, також фотогазета «На хвилях родинного щастя» (родина Соколовських з групи № 14).

Родинні дерева виконані у вигляді композиції у родини Олійник з групи № 2, родини Черниш з групи № 1, родини Шестопалько з групи № 13. Родинні дерева - фото-колажі представили родини Серачьова група № 8, Кальніченко, група № 3, родина Літвінових – група №10, Соломко група № 11, Дорожко, група № 4, родина Ященко з групи № 8.

Роботи переможців представлено на міський конкурс, а це : родинні дерева у вигляді композицій родини Олійник з групи №2, родини Шестопалько з групи № 13; фотоальбом родини Вечерук з групи № 6.

           Співробітництво педагогічних колективів КЗ «ДНЗ № 77ВМР» та КЗ «СЗОШ № 8ВМР» визначає напрямки роботи з забезпечення наступності та подальшого всебічного розвитку дітей. У роботі вихователів і вчителів спостерігається наступність із формування зв’язного мовлення, математики, використання інтерактивних педагогічних технологій. В 2016/2017 навчальному році в старших групах перебувало 142 дитини, з них 117 йдуть до школи. Всі вони успішно оволоділи знаннями, уміннями та навичками, відповідно до вимог програми «Впевнений старт».

З метою розвитку природних задатків та нахилів дітей у дошкільному закладі працює 10 гуртків, у яких беруть участь 130 вихованців, де набувають навичок співу, художнього мовлення, читання, нетрадиційних методів зображувального мистецтва, розширюють уявлення про рідний край та красу навколишнього, опановують мистецтво танцю та англійської мови.

В рамках міського конкурсу «Колискова пісня» в нашому закладі відбулося справжнє свято, в якому брали участь 8 виконавців: Верещагін Анатолій з донечкою Мирославою (група № 13), Мельник Тетяна із своїми донечками Меланією та Соломією (група № 11) , Панасюк Ольга Миколаївна з групи № 3 , авторську колискову заспівали Криклюк Оксана з донечкою Анною (група №5). На міському етапі конкурсу наш заклад представляли: у номінації виконання української народної колискової пісні «Ой люлі - люлі, налетіли гулі» Вітик І.А., та у номінації виконання колискових пісень народів світу (мовою оригіналів) «Lulajże, Jezuniu» Лановенко Н. В.

Переможцем у міському конкурсі «Зимова феєрія» стала колективна робота наших вихованців «Новорічні друзі» (Царук Регіна (група №11), Катрук Андрій (група №10), Душнюк Олена (група №9)

Значну увагу колектив закладу приділяє збереженню та зміцненню здоров’я дітей. У результаті аналізу змісту оздоровчої роботи з дітьми встановлено, що в усіх групах створені необхідні умови щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми.

На VІІІ Малих олімпійських іграх в номінації «Городки»» зайняла І місце Покотило Ніколіна з групи №7, та в номінації «Спортивні танці» ІІІ місце виборола команда «Смайлики».

Фізичне виховання здійснюється вихователями кожної вікової групи відповідно до режиму та розкладу.

На належному рівні здійснюється харчування дітей. Діти щодня забезпечені м'ясними продуктами , рибою, молочними продуктами (молоко, сметана, сир, сир твердий), овочами, фруктами, соками в асортименті, різноманітними крупами. У дошкільний заклад завозяться лише високоякісні продукти, при наявності супроводжуючих документів, що підтверджують їх походження, безпечність та якість відповідно до державних стандартів.

З метою забезпечення збалансованого повноцінного харчування щоденне меню складається у відповідності з нормами харчування дітей дошкільного віку та сезонним меню.

В закладі виховуються   24   дитини з багатодітних сімей, 2-напівсиріт, 1 інвалід , 1 – дитина із малозабезпеченої сім’ї, дитячий садок відвідує 9 дітей учасників АТО , 7 дітей із сімей вимушених переселенців. Всі вони огорнуті увагою педагогів.

З метою дотримання правил безпеки життєдіяльності в дошкільному закладі створено належне безпечне середовище. Створено комісію по дотриманню правил безпеки, яка регулярно проводить обстеження приміщень та ділянки закладу на виявлення небезпечних факторів. Проведено два Тижні безпеки дитини (в грудні 2016 та в травні 2017 року) а також Тиждень знань безпеки життєдіяльності.

Під особливим контролем адміністрації закладу перебуває питання безпеки життєдіяльності дітей. З метою реалізації проекту «Безпечне довкілля» всі педагоги та працівники закладу регулярно проходять інструктажі з техніки безпеки, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, на робочих місцях вони мають всі необхідні інструкції, регулярно обстежуються альтанки та інші конструкції, які знаходяться на спортивному та ігрових майданчиках, виявлені недоліки негайно усуваються.

Одним із першочергових завдань адміністрація закладу вбачає співпрацю з батьками щодо об’єднання зусиль сім’ї та колективу на засадах відкритості, взаємодовіри та співробітництва для зміцнення матеріальної бази, поліпшення умов перебування дітей в садочку. З цією метою у квітні 2017, в рамках дня відкритих дверей, батьки мали змогу детально познайомитись із питаннями організації харчування дітей та впевнились у його відповідності вимогам «Інструкції з організації харчування в дошкільних закладах».

У жовтні 2016 року було проведено батьківську конференцію ««Виховання відповідальних та економічно освічених дітей- збільшення шансів на їх успішне і щасливе майбутнє.В ході проведених заходів широко представлено роботу закладу по впровадженню програми соціально- фінансової освіти для дітей від 3-х до 6-ти років «Афлатот». Всі, без винятку, родини підкреслюють, що виховують дітей власним прикладом, огортаючи їх турботою і любов’ю, допомагають усвідомити економічні аспекти формування сімейного бюджету, вчать заощадливості. Сімейним досвідом економічного виховання поділилися 14 родин.

            У тісній взаємодії із громадськістю та батьками зміцнюється матеріальна база закладу.

Створення сучасної матеріально- технічної бази для освітньо- виховної системи закладу було оцінено перемогою у огляді - конкурсі стану готовності навчальних закладів міста до роботи у новому навчальному році ІІІ місце – за 2016/2017.

            Найбільш значущою подією у 2016 році стала масштабна реконструкція закладу, яка вирішила проблему утеплення та енергозбереження будівлі дитячого садка.

Покращенню санітарних умов та підвищенню якості харчування сприяло проведення капітального ремонту харчоблоку та встановлення сучасного технологічного обладнання.

З допомогою додаткових джерел фінансування зміцнена матеріально-технічна база, всі надходження оприбутковано та поставлено на облік. Також щомісяця позабюджетні витрати висвітлюються на сайті закладу.

З допомогою батьків, їх безпосередньою участю та силами працівників закладу проведено косметичні ремонти у всіх приміщеннях та на ділянках.  

У період з 1 червня по 31 серпня 2017 року КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» був переведений на літній режим. В кожній групі створені належні умови для реалізації літніх оздоровчих завдань. Велика увага приділялась зміцненню здоров’я дітей, залученню їх до занять фізкультурою і спортом. Кожен день був тематичним, у закладі пройшли спортивні свята, розваги з використанням спортивних естафет, ігор-атракціонів, народних ігор. Під наглядом медпрацівників здійснювалось загартування дітей сонцем і водою, було збільшено тривалість прогулянок, заняття, розваги проводились на свіжому повітрі.

Протягом літнього оздоровлення було забезпечено посилений контроль за роботою працівників харчоблоку, виконанням санітарно-гігієнічних правил приймання, збереження та приготування продуктів харчування, особистої гігієни, дотримання строків виготовлення і реалізації продуктів, що швидко псуються. У закладі   не зафіксовано суттєвих порушень та не зареєстровано випадків гострих кишкових інфекцій, не зафіксовано випадків дитячого травматизму. 

ПРІОРИТЕТНІ ЗМІСТОВІ НАПРЯМКИ НА НОВИЙ 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З врахуванням орієнтирів, виявлених проблем та потреб дошкільного навчального закладу, відповідно до Концепції розвитку дошкільного навчального закладу №77 на 2017 - 2020 роки, та рішення загальних зборів працівників КЗ «ДНЗ № 77ВМР» та батьків від 30.05.2017 року, зважаючи на вимоги сьогодення, з метою досягнення належного рівня якості дошкільної освіти, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні змістові напрями та завдання освітньої роботи на 2017/2018 навчальний рік:

-         Сприяння засвоєнню морально-етичних норм дітьми раннього та дошкільного віку із спрямуванням освітньої діяльності на формування навичок взаємодії з природою.

-         Формування художньо-естетичних цінностей у процесі створення освітнього простору діти, батьки, педагоги, залучення до зображувального мистецтва.

-         Створення умов для збереження, зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, розвитку психічних процесів у активній ігровій, театралізованій діяльності.

-         Підвищення якості дошкільної освіти, сприяння фаховому та особистісному зростанню працівників щодо формування основ здорового способу життя.