ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад№77 Вінницької міської ради», протокол № 1

від 26 серпня 2021року


   ЗАТВЕРДЖЕНО

   Наказ завідувача

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад№77 Вінницької міської ради» від 26 серпня 2021 року, №90


                                                                          ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад№77 Вінницької міської ради»

                                                                          на 2021 /2022 навчальний рік

м. Вінниця

 


Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності) ……………………………………………………...…..6

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації…………………………………………………12

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу………………………….…17

Розділ ІV. Система внутрішнього забезпечення якості освіти …………....22


                                   Вступ

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад№77 Вінницької міської ради» у 2021/2022 навчальному році спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №77 Вінницької міської ради» (далі КЗ «ДНЗ № 77 ВМР») на 2021/2022 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає:

–загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання

(набуті компетентності);

– перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;

–форми організації освітнього процесу;

–систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

– формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

– виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

– утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

–розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Мета і завдання освітньої програми:

–забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу

в   КЗ «ДНЗ № 77 ВМР»;

– створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;

–забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;

– створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості,

доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;

– турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток кожної дитини;

– максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;

–творча організація (креативність) освітнього процесу;

– варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;

– забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;

– єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;

– забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;

– організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;

– забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення КЗ здоров’я дітей;

– корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію особливостей дітей в умовах закладу дошкільної освіти;

–підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної

освіти.

Організація освітнього процесу в КЗ «ДНЗ № 77 ВМР» у 2021/2022навчальному році буде здійснюватися відповідно до власної концепції за

пріоритетним напрямом гуманітарного розвитку та буде спрямована на реалізацію таких завдань:

  • Забезпечення необхідних умов функціонування закладу відповідно до державних вимог, законодавчих актів :

-         Опанування педагогами змісту державного стандарту дошкільної освіти, сучасного програмно- методичного забезпечення що сприяє інноваційній спрямованості освітнього процесу.

- Запровадження нової внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

- Розробка Програми розвитку закладу.

  • Забезпечення збереження, зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, розвитку психічних процесів дітей у грі.
  • Забезпечення умов для самовираження кожної дитини в процесі мистецької діяльності.

Педагоги КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

Обов’язковий мінімум передбачає:

-                                                    компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

-                     надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;

-                     формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ

світогляду;

-                     забезпечення індивідуального особистісного розвитку. Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між

дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних пр ограм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.


Розділ І

   Загальний обсяг навантаження та очікувані

     результати навчання здобувачів освіти

Освітній процес у КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» (пр отокол №1 «25» серпня2021 року освітній процес здійснюється за

програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та регіональними парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через освітню програму для дітей від двох до семи років«Дитина», рекомендовану Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 09.11.2015 № 1/11–16163) .

Організація освітнього процесу у інклюзивній групі здійснюється за комплексною програмою розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» рекомендованою Міністерством освіти і науки України,( лист МОН від 04.04.2013 № 1/11-6544.

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

У   2021/2022 навчальному році будуть упроваджуватись такі парціальні

програми для інтеграції їх змісту у різні види діяльності:

№з/п

Назва програми

Коли і ким затверджено

1

Програма освітньої одоровчої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія»

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист ІІТЗО від 05.05.2015 р., №14.1/12-Г-255)

2

«Дитяча хореографія» А.Шевчук

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист ІІТЗО від 05.05.2015 р., №14.1/12-Г-255)

3

«Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П.);

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист ІІТЗО від 05.05.2015 р., №14.1/12-Г-255)

4

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л. В.);

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 08.11.2013 р. № 14.1/12-Г-632)

5

«Україна – моя Батьківщина» парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку за науковою редакцією О. Д. Рейпольської

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист ІІТЗО від 05.05.2015 р., №14.1/12-Г-255)

6

«Дитина у світі дорожнього руху» програма з формування основ

безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього рух.

Олександр Тимовський, Ігор Репік

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист ІІТЗО від 05.05.2015 р., №14.1/12-Г-255)

7

«Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку». Парціальна програма для закладів дошкільної освіти. Н. Гавриш , О.Пометун.

Схвалено для використання у дошкільних навчальних закладах (лист Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 12.-2.2019, № 22- 1/12-Г-46

8

"Афлатот" програма соціально-фінансової освіти дітей 3-6 років

наказ Міністерства освіти і науки України від 22.01.2016 № 46 «Щодо упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку»,

У   2021/22 навчальному році буде організовано роботу таких гуртків:

 

Назва гуртка

За якою прогамою

Коли і ким затверджено програму

1

«Веселі голоси»

Авторська

Педагогічна рада «КЗ ДНЗ № 77 ВМР», протокол №1 від 25.08.2021

2

«Казкова мозаїка»

Програма освітньої одоровчої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія»

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист ІІТЗО від 05.05.2015 р., №14.1/12-Г-255)

3

«Дзвінкі голосочки»

Авторська

Педагогічна рада «КЗ ДНЗ № 77 ВМР», протокол №1 від 25.08.2021

4

«Веселі черевички»

За навч.- метод. посібником А. Шевчук «Дитяча хореографія»

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист ІІТЗО від 05.05.2015 р., №14.1/12-Г-255)

5

«Про себе треба знати, про здоров′я треба дбати»

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л. В.)

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 08.11.2013 р. № 14.1/12-Г-632)

6

«"Ми - діти твої Україно"

«Україна – моя Батьківщина» парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного вікуза науковою редакцією О. Д. Рейпольської

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист ІІТЗО від 05.05.2015 р., №14.1/12-Г-255)

7

«Маленькі художники»

Авторська

Педагогічна рада «КЗ ДНЗ № 77 ВМР», протокол №1 від 25.08.2021

8

«Казочка- навчалочка»

Авторська

Педагогічна рада «КЗ ДНЗ № 77 ВМР», протокол №1 від 25.08.2021

9

«Казочка- навчалочка»

Авторська

Педагогічна рада «КЗ ДНЗ № 77 ВМР», протокол №1 від 25.08.2021

10

«Друзі Афлатуна»

"Афлатот" програма соціально-фінансової освіти дітей 3-6 років

наказ Міністерства освіти і науки України від 22.01.2016 № 46 «Щодо упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку»,

11

«LEGO конструювання»

Програма розвитку дітини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ дитини з LEGO»

Схвалено для використання у дошкільних навчальних закладах (лист Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 28.12.2015, № 2 1/12-Г-150

 

Мова навчання та виховання дітей українська.

Реалізація завдань національно-патріотичного виховання дошкільників здійснюється шляхом інтеграції завдань у різні види діяльності при проведені занять з дітьми згідно з парціальною програмою «Україна – моя Батьківщина». Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, за науковою редакцією О. Д. Рейпольської (лист ІМЗО від 05.05.2015 р., №14.1/12-Г-255).

Планування та організація життєдіяльності у КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно -тематичного принципу планування.

У            2021/2022навчальному році у КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР»функціонуватимуть такі групи:

Вікові групи

І Молодша №1

І Молодша №2

І Молодша №3

ІІ Молодша №5

ІІ Молодша №10

ІІ Молодша №13

Середня №4

Середня №7

Середня №12

Середня №14

Старша №6

Старша №8

Старша №9

Старша №11 (інклюзивна)

Режим роботи усіх вікових груп 12 годин, з 07.00 до 19.00, 5-тиденний робочий тиждень.

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різнихтипів та формивласності», листа МОН України «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році»  від 1/9-406, від 10 серпня 2021 року у 2021/2022 навчальному році в КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

у 2021/2022навчальному році у групах з 12 годинним перебуванням (5-денний робочий тиждень) за програмою «Дитина», рекомендованою МОН України від 23.07.2020 № 1/11–4960 ,

 

Кількість занять на тиждень за віковими групами

 
           

Орієнтовні види діяльності за

перша

друга

середня

(від 4

старша (від 5

 

молодша

молодша

до 5 років)

до 6 (7) років )

 

освітніми лініями

 
 

(від 2 до 3

(від 3 до 4

     
 

років)

років)

     

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

 
           

Ознайомлення з природним

1

1

1

2

 

довкіллям

         

Художньо-продуктивна діяльність

         

(музична, образотворча,

4

4

5

5

 

театральна, художня література

         

тощо)1

         

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

 
           

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

 
           

Розвиток мовлення і культура

2

3

3

3

 

мовленнєвого спілкування

         

здоров’я та фізичний розвиток2

2

3

3

3

 
           

Загальна кількість занять на

10

11

12

15

 

тиждень

         

Додаткові освітні послуги на вибір

-

3

4

5

 

батьків: 3

 

з них:

з них:

з них:

 

- хореографія

         

- англійська мова

         

- образотворча діяльність

         

- конструювання

         

- шахи (старша група)

         

- інші

         

Максимальна кількість занять на

10

14

16

20

 

тиждень4

         

Максимально допустиме навчальне

1,4

3,5

5,3

8,3

 

навантаження на тиждень на

         

дитину (в астрономічних годинах)

         

Примітки:

  1. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; з розвитку мовлення у ІІ молодшій групі; у І молодшій групі та групі раннього віку ‒ інтегруватися у вище названі заняття.
  2. Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.) групах.
  3. Заняття гуртків у групах з довготривалим терміном перебування проводяться для дітей, які відвідують навчальні заняття, у інші дні, щоб запобігти перевантаження дітей. З перелічених гуртків діти відвідують заняття відповідно до своїх інтересів та побажань батьків. Кількість занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину.
  4. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

Художньо-продуктивна діяльність (образотворча) може проводитися у другу половину дня у дошкільних групах (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.).

5  ‒ Заняття з фізичної культури ( здоров’язберігальна, рухова діяльність) не враховуються в загальну кількість занять на тиждень.

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень у інклюзивній групі здійснюється відповідно до гранично допустимого навчального навантаження».

Розділ ІІ

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній,

логічна послідовність їх вивчення

Зміст освітнього процесу в КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» у 2021/2022навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

Освітній напрям

 

Зміст освітнього процесу

 

Особистість дитини

Передбачає:

         
 

-   формування позитивного образу   «Я», створення бази

 

особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

 

-   виховання в дитини   позитивного ставлення до   своєїзовнішності,   формування   основних     фізичних   якостей,

 

рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок

 

та   навичок     безпечної     життєдіяльності.   На   кінець

 

дошкільного   періоду     життя   в   дитини     мають   бути

 

Сформованібазовіякостіособистості:довільність,

 

Самостійність

і

відповідальність,

креативність,

 

ініціативність,

свобода

поведінки

і

безпечність,

 

самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

 

Дитина в соціумі

Передбачає:

         
 

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки,

 

вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності

 

співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з

 

  дорослими,   як     носіями     суспільно-історичного   досвіду

 

людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти

 

інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та

 

дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення

 

спільного   результату,   оцінювати     власні   можливості,

 

поважати бажання   та інтереси інших людей. Взаємодія з

 

іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в

 

людський соціум,   що вимагає уміння   узгоджувати свої

 

інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

             

Дитина в природному

Передбачає:

         

довкіллі

природничу освіченість через наявність уявлень дитини про

 

живі організми   і природне середовище,   багатоманітність

 

явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному

 

довкіллі та   взаємозв’язок

природних

умов, рослинного   і

 

тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської

 

діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до

 

природи   виявляється у   її природодоцільній поведінці:

 

виважене   ставлення     до   рослин   і     тварин;   готовність

 

включатись   у     практичну   діяльність,   що     пов’язана   з

 

природою; дотримування правил природокористування.

 

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про

 

природу планети   Земля та Всесвіт,   розвиток емоційно-

 

ціннісного та   відповідального   екологічного ставлення до природного довкілля.

     

Мовлення дитини

Передбачає:

   
 

засвоєння дитиною   культури мовлення та   спілкування,

 

елементарних  правил     користування   мовою   у     різних

 

життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання

 

і   способом   специфічно   людського   спілкування   є

 

найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова

 

виступає «каналом   зв’язку» для одержання   інформації з

 

немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-

 

чуттєвого

до

понятійно-абстрактного.

Мовленнєве

 

виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини

 

через органічний   зв’язок із національним вихованням.

 

Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається

 

із   різних видів   говоріння   та слухання, під   час якої

 

формуються   мовленнєві   вміння     і   навички.   Вивчення

 

української   мови     в   дошкільних   навчальних   закладах

 

національних спільнот   передбачає залучення дітей   інших

 

національностей, які є громадянами України, до оволодіння

 

українською   мовою     як державною на   рівні вільного

 

спілкування з   іншими дітьми і   дорослими, виховання

 

інтересу та позитивного ставлення до української мови.

         

Дитина в світі культури

Передбачає:

     
 

формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного

 

ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва,

 

розвиток творчих   здібностей, формування елементарних

 

трудових,   технологічних   та     художньо-продуктивних

 

навичок,   самостійності,   культури     та   безпеки   праці.

 

Результатомоволодіннядитиною   різними     видами

 

предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-

 

ціннісне   ставлення     до   процесу та   продуктів   творчої

 

діяльності,   позитивна     мотивація   досягнень;   здатність

 

орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти

 

різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес

 

до   об’єктів,     явищ   та   форм     художньо-продуктивної

 

діяльності, а   також оволодіння навичками   практичної

 

діяльності, культури споживання.

 
         

Гра дитини

Передбачаєє:

     
 

розвиток   у     дітей   творчих здібностей,   самостійності,

 

ініціативності,   організованості   в     ігровій діяльності та

 

формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і

 

реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових

                   


 

уподобань кожної   дитини, сприяє виникненню   дружніх,

 

партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами,

 

спонукає до   обміну думками, оцінювання   себе й інших,

 

заохочує до   імпровізації, висловлювання власних оцінно-

 

етичних суджень.

   
       

Дитина в сенсорно-

Передбачає:

   

пізнавальному просторі

сформованість доступних   для дитини дошкільного   віку

 

уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та

 

відношення предметів   і об’єктів довколишнього світу.

 

Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини

 

застосовувати отримані

знання у   практичній діяльності

 

(ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо),

 

оволодіння способами   пізнання дійсності, розвиток   у неї

 

наочно-дієвого,наочно-образного,словесно-логічного

 

мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована

 

на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей

 

пошуково-дослідницьких

умінь,

елементарних

 

математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної

 

поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 
       

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми лініями. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність р озвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

З         метою   підвищення   якості освітнього   процесу   у   2021/2022

навчальному році в КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме:

 

Назва педагогічної технології

Вікова група

 

«Веселкова музикотерапія» оздоровчо- освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку. Малашевська І.А. , Демидова С.К.

Старші групи

 

Технологія В.Воскобовича «Казкові лабіринти гри»

 
 

Арттерапевтичні методики у роботі з дітьми з ООП

Старша № 11 інклюзивна

 

Е.Шийко «Розвиток пізнавальної сфери дитини на третьому році життя»

І молодші групи №3 1,2,3

 

Квадрат В. Воскобовича

В усіх дошкільних групах

 

Формування логіко-математичної компетентності дошкільників з викорстанням дидактичних ігор   Н. Баглаєвої.

Старша №9

 

І. Мурашковська «Складання розповіді за картиною» з використанням РТУ- ТРВЗ.

Молодша №5

 

Вивчення віршів з допомогою схем,малюнків за методикою С.Лисенкової.

Старша №8

 

Л.Шульга «Розвиток творчих здібностей в образотворчій діяльності» («Барвиста радість»)

Моодша№5

 

Г.С. Тарасенко «Система естетико-екологічного виховання»

Середня №12

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуттякомпетентностей, що визначені за усіма освітніми напрямами Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального р оку формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

Для здійснення моніторингу якості освітнього процесу використовуються методики, які відповідають вимогам.

Інструментарієм здійснення моніторингу є карти спостереження, та кваліметрична модель Єльникової Г.В. (лист МОНУ від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.

Розділ ІІІ

Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

Термін навчання. Навчальний рік у КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» починається 1 вересня 2021 року і закінчується 31 травня 2022 року, літній період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно - методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України – з 1 червня по 31 серпня 2022 року).

Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності.

Орієнтовні терміни проведення канікул: літні – з 1 червня до 30 серпня 2022 року (90 календарних днів), осінні – з 25 жовтня до 29 жовтня 2021 року (5 календарних днів), зимові – з 2 січня до 11 січня 2022 року (10 календарних днів), весняні – з 1 квітня до 10 квітня 2022 (10 календарних днів).

Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя.

Тривалість занять становить:

–у І молодшій групі – не більше 10 хвилин;

–у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;

–у середній групі – 20 хвилин;

–у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин. Тривалість проведення гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від

віку дітей.

Режим роботи КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» 12 годин на день – 07.00 до 19.00

5разівнатиждень.

З        метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2021/2022навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

–фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);

–групові (10-12 дітей);

–індивідуально-групові (4-6 дітей);

–індивідуальні (1-4 дитини).

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

–заняття із засвоєння дітьми нових знань;

–заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;

–контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття:

–інтегровані;

–комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до орієнтованого розподілу організованої діяльності на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної та діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У     КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами (у групах №3 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13) та видами діяльності (у групах №№ 14,6) та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник та ін. ) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

– ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);

–спостереження;

–пошуково-дослідницька діяльність;

–екскурсії;

–театралізована діяльність;

–трудова діяльність;

–тощо.

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

За окремим планом педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

–ранкової гімнастики;

–гімнастики пробудження;

–занять фізичною культурою;

–рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

–загартування;

–фізкультурних хвилинок під час занять;

–фізкультурних пауз між заняттями;

– фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);

–оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

В    інклюзивних групах команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (далі – Команда супроводу) (до складу команди супроводу включаються батьки) розробляє індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами (далі – дитина

з     ООП). Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальну програму розвитку, за якою з дитиною з ООП проводяться корекційно-розвиткові заняття. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП. Корекційно-розвиткові заняття згідно з індивідуальною програмою розвитку, проводяться педагогами КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» та (або) із залученням фахівців інклюзивно ресурсного центру чи інших закладів освіти, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти за необхідними напрямами.

З        метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» реалізуютьсярамках:

–плану роботи КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» на 2021/2022н.р.;

режиму роботи груп та КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР».

За окремим планом у закладі організовується оздровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

–ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;

– дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров’я», обливання ніг прохолодною водою (влітку);

–рухливі та спортивні ігри;

–процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;

–екскурсії, цільові прогулянки;

–продуктивні види діяльності;

–ігри з водою, піском;

–конструкторські та творчі ігри;

–пошуково-дослідницька діяльність;

–організація трудової діяльності;

–літературні розваги, конкурси малюнків;

–змагання, різноманітні конкурси, естафети.

З        метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї, КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» налагоджено співпрацю з батьками.

Основні форми діяльності співпраці з батьками (або особами, що їх замінюють):

– організація лекторіїв, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;

– організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу дошкільної освіти.

Адміністрація та педагоги надають консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, із питань:

–соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовахсім’ї;

–вікових, психофізіологічних особливості дітей;

–психологічної готовності до навчання у школі;

– профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

–організації ігрової діяльності;

–організації харчування дітей вдома;

–створення умов для за загартування і оздоровлення;

–соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

Співпраця з батьками або особами, які їх замінюють і дітьми (віком від 3 до 6 (7) років) проводиться підгрупами та індивідуально за річним планом роботи.

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів консультативного центру КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вінницької міської ради", адміністрації закладу, вихователів, медичного працівника.

Також з метою поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей раннього та дошкільного віку, доступності здобуття дошкільної освіти педагогічний колектив КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких за станом здоровˈя та інших причинне відвідують КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР», але проживають на його території обслуговування.

Розділ ІV

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до статті 41 Закону України «Про освіту» та включає:

– оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі освіти;

–політики та процедури забезпечення якості освіти;

–систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

– створення в закладі освіти інклюзивного освітнього сер едовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

– інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України з урахуванням: цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов діяльності.

До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники освітнього процесу.

Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти: постійне та послідовне підвищенні якості освіти на основі відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх процесів у КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР».

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

1.Визначення пріоритетних напрямів та показників для оцінювання освітньої діяльності, управлінських процесів у КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР».

2.Здійснення вимірювання показників освітньої діяльності та управлінських процесів у КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» та оцінка їх динаміки.

3.Визначення шляхів підвищення якості освіти за результатами оцінювання показників освітньої діяльності та освітніх процесів.

4.Надання допомоги учасникам освітнього процесу щодо підвищення якості освіти.

Напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР»

Напрями, показники для оцінювання освітніх і управлінських процесів

у  КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» визначаються за результатами аналізу діяльності закладу освіти за минулий навчальний рік та анкетування педагогічних працівників, батьків вихованців щодо якості провадження освітньої діяльності в КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР».

Методами збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» є: вивчення документації, спостереження, опитування (анкетування, інтерв’ювання) усіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, дітей, батьків вихованців) та спостереження за дітьми в різних видах діяльності. А також медико - педагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання).

Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності й управлінських пр оцесів у КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» схвалюються відповідним рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу.

Орієнтовні напрями, показники, методу збори інформації для

оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у

КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР»

Напрям

Показники

Методи збору

Термін

 

оцінювання

інформації

проведення

 
   
 

Забезпечення КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» (спортивного,

Спостереже-ння

   
 

музичного залів, груп) обладнанням

 

Грудень

 
 

відповідно до Типового переліку

     
 

Забезпечення навчально-наочними

 

Грудень

 
 

посібниками та іграшками відповідно

Спостереже-ння

   

Освітнє

до Типового переліку

     
       

середовище

Стан території та приміщень.

Спостереже-ння,

Вересень-жовтень

 
 

Відповідність санітарно-гігієнічним

вивчення

   
 

вимогам

документації

   
 

Дотримання вимог безпеки

Спостереже-ння,

Вересень-жовтень

 
 

життєдіяльності вихованців та

вивчення

   
 

охорони праці працівників

документації

   
         


 

Створення умов для дітей

Спостере-ження,

Листопад

 

вивчення

 
 

з особливими потребами

 
 

документації

 
     
       
 

Якість планування в КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР»

Вивчення

Січень дютий

 

документації

 
     
   

Опитування,

 
 

Діяльність керівника КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР»

вивчення

Вереснь-травень

   

документації

 
 

Система внутрішнього моніторингу

Вивчення

 
 

документації

Вереснь-травень

     
 

Організація та здійснення освітнього

Спостере-ження

 
 

вивчення

Вереснь-травень

 

процесу в КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР»

 
 

документації

 
     

Освітня

 

Спостере-ження

 

діяльність

Рівень реалізації компетентнісного

оцінка,

Вереснь,

квітень

 

підходу

вивчення

 
   

документації

 
   

Спостере-ження,

Вереснь-травень

 

Діяльність вихователя

вивчення

 
   

документації

 
 

Організація та здійснення методичної

Вивчення

Вереснь-травень

 

роботи

документації

 
   

Опитування,

Вереснь-травень

 

Співпраця з батьками вихованців

вивчення

 
   

документації

 

Результати

Рівень засвоєння вихованцями

   

освітньої

старших груп вимог БКДО за

Спостере-ження

Вереснь-січень, квітень

діяльності

освітніми лініями

   

Основні політики забезпечення якості освітньої діяльності

та якості освіти в КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР»

Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» є:

-                забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»);

-                дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників (ст. 42 Закону України «Про освіту»);

-                запобігання та протидія булінгу (цькуванню);

-                     створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами).

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР»

визначено:

-                     відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

-                     внутрішній моніторинг якості освіти;

-                     самооцінювання освітньої діяльності.

Відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. У якості інструментарію можна використати регіональні картами спостереження або кваліметричну модель Єльникової Г.В. (лист МОНУ від

06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення р івня р озвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогоюкваліметричної моделі»).

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності, утому числі справедливого оцінювання.

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього моніторингу розробляється відповідна програма.

Самооцінювання освітньої діяльності включає :

-                     самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів у КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР»;

-                     оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності.

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти

1. Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів у КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР».

  1. Підвищення якості освіти в КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» на основі прийняття ефективних управлінських рішень.
  2. Створення атмосфери довіри до КЗ «ДНЗ№ 77 ВМР» серед педагогічних працівників та батьків вихованців.