Інтелектуальний розвиток

Родительская категория: Фахівці радять
Категория: Консультації для педагогів

 

Як розвинути інтелектуальні здібності дітей у закладі дошкільної освіти за допомогою ігор та завдань логіко-математичного спрямування та підготувати дитину до школи Під інтелектуальною готовністю дітей старшого дошкільного віку до школи слід розуміти не лише наявність у них певного обсягу знань, а насамперед достатній рівень розвитку пізнавальних процесів — сприймання, уваги, пам’яті, мислення, уяви, а також таких якостей особистості, як-от: допитливість, кмітливість; здатності до цілеспрямованої мисленнєвої діяльності, зокрема аналізування. Одним з ефективних засобів сприяння інтелектуальному розвитку старших дошкільників та збагачення їх пізнавальної сфери є ігри й завдання логіко-математичного спрямування. Щоб захопити дітей світом чисел та цифр, працюйте над пошуком нових шляхів активізації розумової діяльності дітей у процесі формування в них елементарних математичних уявлень.

Активізація мислення дитини як засіб інтелектуального розвитку Уміння самостійно засвоювати знання, зокрема й математичні, усвідомлено сприймати програмовий матеріал є результатом розумового розвитку дітей у дошкільному віці і водночас обов’язковою умовою для його успішного продовження. Аби постійно удосконалювати ці вміння, стимулюйте розумову активність дітей як на заняттях, так і в повсякденному житті.

Заняття

Однією з основних форм роботи в системі інтелектуального розвитку дошкільників є заняття.

Чинники успішної активізації мисленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку на заняттях:: мотивація — створення позитивного емоційного настрою за допомогою міміки, інтонації, заохочення тощо логічний композиційний зв’язок між частинами заняття інтегрований характер занять ігрові методи й прийоми — сюрпризні моменти несподіванки навмисно неправильне розв’язання завдань вихователем або задіяним на занятті персонажем пропозиція дітям взяти на себе певну роль для подальшого виконання того чи того завдання ігри-схованки ігри-загадки тощо дидактичні ігри словесні методи й прийоми — запитання логічні кінцівки підказки вірші загадки лічилки скоромовки задачі-жарти методи ТРВЗ-педагогіки засоби ІКТ проблемні ситуації самостійне вигадування дітьми завдань. З огляду на ці чинники активізації розумової діяльності дошкільників, розроблено систему інтегрованих занять із пріоритетом логіко-математичних завдань для старших дошкільників. Недостатня активізація мислення призводить до штучного насаджування знань, а отже до низького їх засвоєння: діти звикають діяти за механічно завченими схемами, що негативно позначається на їх розумовому розвитку. Щоб формувати в дітей не лише математичні знання, а й уміння їх застосовувати в різних сферах життя, форми роботи з дітьми на заняттях з математики повинні мати інтегрований характер. Як один із компонентів системної роботи з математики використовуйте засоби ІКТ. Зокрема, пропонуйте дітям не лише цікаві презентації до занять, а й власні розробки дидактичних ігор, анімовані математичні задачі та приклади, створені за допомогою ІКТ.

Ігрова діяльність Аби формування інтелектуальної готовності до навчання в школі набуло системного характеру, створіть оптимальні умови для використання і закріплення набутих на заняттях знань в повсякденні, зокрема під час самостійної ігрової діяльності дітей. Для активізації мисленнєвої діяльності дошкільників доцільно поєднувати різні форми й методи навчання. Базуватися слід на завданнях в ігровій формі, що є провідною для дітей. Приділіть увагу використанню дидактичних ігор. Попіклуйтеся, аби методичний кабінет закладу вміщував чимало дидактичних ігор логіко-математичного спрямування, якими зможуть користуватися педагоги. Дотримуйтеся принципу особистісно-орієнтованого підходу, основою якого є рівноправність і партнерство дорослого й дитини. Розуміючи, що інтелектуальний розвиток і формування особистості дошкільника нерозривно пов’язані, враховуйте мотиви поведінки, які формуються в особистісній сфері дошкільників, як-от: ігровий пізнавальний змагальний мотив бути визнаним дорослими та інші.

Логіко-математична компетентність у структурі інтелекту Роль математики в інтелектуальному розвитку полягає в тому, що результатом навчання є не лише знання, а й певний стиль мислення, для якого характерне домінування логічної схеми міркувань. Для подальшого життя дітей це дуже важливо, адже вони надалі самостійно пізнаватимуть світ, будуть одержувати, аналізувати й синтезувати інформацію, зіставляти предмети та явища, робити висновки, пояснювати закономірності. Результатом активізації дитячого мислення під час завдань та ігор математичного спрямування є достатній рівень логіко-математичної компетентності, яка передбачає наявність низки конкретних умінь, а саме: використовувати елементарні прийоми логічного мислення здійснювати вимірювання, обчислення виявляти цікавість до математичної діяльності, активність, самостійність, наполегливість не лише на заняттях з математики, а й на інших заняттях та в повсякденні. Формуючи елементарні математичні уявлення у дітей, ви забезпечите їх необхідною передумовою готовності до навчання в школі.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2205-ntelektualniy-rozvitok-starshih-doshklnikv